1. Mijn huurderprofiel

Ik wil mijn pand: verkopen  /  verhuren
Immo Lantmeeters Hasselt

Kempische Steenweg 89/2, 3500 Hasselt

011 29 12 12
Immo Lantmeeters Genk

Stationsstraat 24/1, 3600 Genk

089 44 12 12

PRIVACY BELEID

1. Wettelijke vermeldingen

Ieder bezoek aan de website www.lantmeeters.be en het gebruik ervan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website impliceert dat u de wettelijke vermeldingen aanvaardt. NV Immo Lantmeeters behoudt zich het recht voor de wettelijke bepalingen op ieder moment te wijzigen en raadt gebruikers daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van informatie

NV Immo Lantmeeters, met zetel te Kempische Steenweg 89 bus 2, 3500 Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

NV Immo Lantmeeters is uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens.
NV Immo Lantmeeters kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken conform dit privacy beleid. Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan de dienstverleners worden doorgegeven.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het privacy beleid van nv Immo Lantmeeters kan u zich richten aan de zaakvoerder via mail gericht aan info@lantmeeters.be

3. Persoonsgegevens verwerkt door nv Immo Lantmeeters

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die nv Immo Lantmeeters verwerkt, zonder dat dit overzicht beperkend is. Het kan zijn dat met het oog op voortzetting van de contractuele relatie ook andere gegevens verwerkt worden.

Identiteitsgegevens van de ver(koper) en ver(huurder)
Gegevens over het onroerend goed van de verkoper of verhuurder
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract
Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst
Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)
Gegevens over de verrichtingen van Immo Lantmeeters met u
Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

NV Immo Lantmeeters verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheidsgegevens, seksuele geaardheid.

4. Doeleinden waarvoor nv Immo Lantmeeters persoonsgegevens verwerkt

NV Immo Lantmeeters verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden en zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

NV Immo Lantmeeters verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.
Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van nv Immo Lantmeeters, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen.
Wettelijke verplichtingen
NV Immo Lantmeeters dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat nv Immo Lantmeeters moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.
Hieronder vallen onder meer:
De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.
De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.
De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor nv Immo Lantmeeters uw gegevens moet verwerken is onderhevig aan veranderingen.
Contractuele relaties tussen nv Immo Lantmeeters en u als klant. Alvorens contracten te sluiten dient nv Immo Lantmeeters soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere:
Te reageren op uw verzoek.
U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.
Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico's met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.
Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.
NV Immo Lantmeeters verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft nv Immo Lantmeeters ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
Het personaliseren van de diensten van nv Immo Lantmeeters.
De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst.
Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel Cookiebeleid.
Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven).
De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van nv Immo Lantmeeters of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.
Specifiek gerechtvaardigd belang van Immo Lantmeeters: direct marketing doeleinden
NV Immo Lantmeeters voert een klantensegmentatie uit — in het bijzonder naargelang uw behoeften — om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan nv Immo Lantmeeters onder meer:
De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings‚ e-mails, bezoek aan de website‚ berichten via onze website)‚ uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina's die u hebt bezocht personaliseren.
De advertenties op de webpagina's aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bv. bij gebeurtenissen waar Immo Lantmeeters aanwezig was).
Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen. U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.
NV Immo Lantmeeters kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Immo Lantmeeters eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

5. Het delen van uw persoonsgegevens.

NV Immo Lantmeeters behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

NV Immo Lantmeeters kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die nv Immo Lantmeeters bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
In sommige gevallen is nv Immo Lantmeeters bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder: Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken. Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek.
Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten. De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
NV Immo Lantmeeters dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die nv Immo Lantmeeters gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt nv Immo Lantmeeters ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. NV Immo Lantmeeters zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van nv Immo Lantmeeters en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

6. Bewaring van uw gegevens

NV Immo Lantmeeters zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van nv Immo Lantmeeters, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van nv Immo Lantmeeters
5 jaar voor de boekhouding

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

NV Immo Lantmeeters hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

NV Immo Lantmeeters neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van nv Immo Lantmeeters gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal nv Immo Lantmeeters onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal nv Immo Lantmeeters u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8. Uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Recht van inzagen verbetering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar.

Recht om een klacht in te dienen.
U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar nv Immo Lantmeeters, Kempische Steenweg 89 bus 2, 3500 Hasselt, of per e-mail naar info@lantmeeters.be.

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00

9. Cookiebeleid

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van nv Immo Lantmeeters kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.

De website van nv Immo Lantmeeters maakt gebruik van functionele, analytische en third-party cookies.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën verwijderen of weigeren. Dit kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.